Сутність контролінгу

контрольная работа

1.1 Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві

Працюючи в умовах ринку, підприємства для свого виживання повинні дотримуватись жорстких вимог і в сфері виробництва, і в фінансовій сфері, і у всіх інших аспектах своєї діяльності.

Управлінська діяльність забезпечує організованість і порядок, необхідні для нормального функціонування і розвитку кожного трудового колективу. Саме завдяки цій діяльності суспільство здатне підтримувати свою рівновагу і прогресувати.

Посилення інтересу до проблеми управління в нашій країні стимулюється гострими кризовими ситуаціями, порушенням економічних взаємовідносин з партнерами, неплатоспроможністю підприємств та іншими негативними явищами, що склалися в суспільстві. Кардинальні переміни в народному господарстві України неможливі без радикальної реформи управління.

З ростом динаміки виробництва зростає значення аналітико-концептуальної роботи, оскільки виникає потреба швидкого реагування на науково-технічні відкриття, зміни ринкових умов та становище з ресурсами. Робота по підготовці завдань, від вирішення яких залежить подальший якісний розвиток процесу виробництва, забезпечення підняття продуктивності праці на шляху його інтенсифікації, набуває, все більшого значення в управлінні. В цих умовах виникає потреба в створенні такої системи, яка б повністю задовольняла потреби управління у всіх видах інформації як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

Найбільш відповідає потребам сьогоднішнього дня така система як контролінг при правильному впровадженні складовим компонентом управління.

Значення контролінгу в сучасних умовах постійно зростає, оскільки управлінський процес є одночасно комунікаційно-інформаційним. Без контролінгових служб досить складно забезпечити здійснення універсальних управлінських функцій в процесі виробництва.

Перехід до ринкової економіки вимагає нових підходів до керування: на перший план виходять економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості керування. Економічне середовище в цей час украй нестабільні. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства перетворюватися в усе більш складні системи. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи, що відповідають складності зовнішнього й внутрішнього середовищ підприємств. Новим словом у керуванні стала поява контролінгу як функціонально відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, повязаного з реалізацією фінансово-економічної функції, що коментує, у менеджменті, що забезпечує прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Контролінг містить у собі встановлення мети підприємства, поточний збір і обробку інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення функцій контролю відхилень фактичних показників діяльності підприємства від планових, а також, що найбільше важливо, підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Координуючи, інтегруючи й направляючи діяльність всієї системи керування підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію «керування керуванням» і є синтезом планування, обліку, контролю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків і багато чого іншого.

Займаючи особливе місце в системі керування підприємством, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття рішень із метою оптимального використання наявних можливостей, обєктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства, а також щоб уникнути банкрутства й кризових ситуацій.

Контролінг - це функціонально обумовлений напрямок економічної роботи на підприємстві, повязаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Делись добром ;)