Сутність, види та канали комунікацій

реферат

Список використаної літератури

1. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. Ученик для ВУЗов. // Питер. 2004 - с. 400.

2. Макєєва С.О. Соціологія. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2005. - с. 455.

3. Шегда А.В., Литвиненко Т.М. Економіка підприємства. - К.: Знання-Прес, 2003 - 335.

4. Прокопенко М.Д., Несторова Е.В. Формирование рыночной системы мотивации и оплаты труда на предприятиях Украины // Економіка промисловості. - 2004 - №1 - с. 157-163.

5. Турила А.М. Проблеми визначення заробітної плати з позиції держави, роботодавців і найманих працівників // Вісник КТУ. - 200. - Вип. 1. - с. 134-135.

6. Сіленко А. Соціально-політичний ореол економічної категорії // Нова політика - 1999 - №6 - с. 55-60.

7. Карлін М. Зміст праці й методичні проблеми її стимулювання // Україна: аспекти праці - 1999. - №1. - с. 19-21.

Делись добром ;)