Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства

курсовая работа

Розділ 2. Вибір стратегії реструктуризації підприємства за допомогою бізнес-моделювання на прикладі ВАТ „Будматеріали”.

Під реструктуризацією підприємства, як вже зазначалося вище, розуміється процес, повязаний зі зміною стратегічних концепцій і принципово важливих стратегічних факторів діяльності.

Стратегічні концепції відбиваються у виборі Місії і цілей діяльності підприємства, а також у його стратегіях.

До числа принципово важливих стратегічних факторів, зміна яких може зявитися підставою для реструктуризації підприємства, відносяться:

· вибір нової організаційної структури управління;

· зміна системи управління;

· радикальний перегляд складу і процентних співвідношень у діловому портфелі корпорації.

Основними інструментами для проведення реструктуризації підприємства є:

· стратегічний аналіз і бізнес-моделювання;

· вибір бажаних цілей діяльності організації;

· розробка стратегії реструктуризації.

Усе перераховане вище повязано з розробкою плану стратегічного управління підприємства, на основі якого формується бізнес-план по реструктуризації.

Розглянемо даний процес на прикладі аналізу конкретної ситуації.

Характеристика вихідної ситуації. ВАТ „Будматеріали” утворено в 1991 році, коли в результаті приватизації комбінат будівельних матеріалів перемінив організаційно-правову форму і форму власності. В даний час акціонерне товариство нараховує 400 акціонерів, серед яких значна частка членів трудового колективу.

ВАТ „Будматеріали” - одне з найбільших підприємств по випуску будівельних матеріалів у Запорізькій області, що зберігає у своєму складі майоліковий народний промисел, що бере початок в 19 столітті.

До основних видів продукції ВАТ „Будматеріали” відносяться: цегла силікатна, керамзитовий гравій, гіпс, гіпсові панелі, плитка облицювальна, плитка універсальна, кахлі для камінів, санітарно-технічні вироби і майолікові вироби.

Споживачами продукції підприємства є: будівельні організації, торгово-закупівельні бази й індивідуальні замовники (юридичні і фізичні особи).

ВАТ „Будматеріали” - найбільше в Запорізькій області підприємство будівельної індустрії і єдине підприємство, що випускає силікатну цеглу високої міцності.

Показники, що характеризують виробництво, якість продукції і використання основних виробничих фондів, приведені в табл. 1.

"right">Таблиця 1

Показники, що характеризують виробництво, якість продукції, основні виробничі фонди і їхнє використання

Показники

2003

2004

2005

1. Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

24968,0

24331,0

27004,0

2. Загальний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) без ПДВ, тис. грн.

23128,0

19982,0

24244,0

3. Темп росту (зниження) обсягу виробництва в порівнянних цінах, %

76,7

47,4

52,3

4. Темп росту (зниження) виробництва найважливіших видів продукції, %:

 

 

 

- цегла силікатна

57,1

17,0

7,0

- плитка облицювальна

119,3

59,5

116,2

- універсальна плитка

811,2

575,9

932,8

- сан.будвироби

91,0

44,8

79,4

- гіпс товарний

58,3

50,0

16,7

- панелі гіпсові

46,5

37,0

10,6

- керамзитовий гравій

55,5

21,9

6,0

- майоліка

25,9

14,5

61,8

- вода

100,5

83,0

60,1

- тара

90,8

50,4

94,4

- теплоенергія (товарна).

81,6

161,8

122,1

5. Втрати від браку до собівартості всієї продукції, %

16,9

16,9

16,9

6. Фондовіддача, коп./грн.

35,5

25,7

29,5

7. Коефіцієнти, %:

 

 

 

- відновлення основних фондів

6,3

0,03

0,14

- вибуття основних фондів

8,9

1,24

46,8

Фінансово-економічний стан ВАТ „Будматеріали”

Загальна характеристика майна. На початок 2004 року балансова вартість майна ВАТ „Будматеріали” складала 46103 тис. грн.. Протягом 2004 року величина валюти балансу збільшилася на 165,3% і склала 122318 тис. грн. Таке збільшення обумовлене ростом поточних активів на 32,3% і постійних активів на 186,9%, тобто вирішальне вплив зробив збільшення постійних активів (основних засобів з 37541 до 110556 тис. грн..). У пасиві відбуваються незначні зміни статей балансу, що у сукупності формують дане збільшення вартості засобів підприємства.

Протягом 2005 року відбувається зниження балансової вартості майна до 43317 тис. грн., що складає 35,4% від вартості капіталу на початок 2004 року. Вирішальний вплив на таку зміну робить зниження вартості основних засобів до 31186 тис. грн. - передача обєктів соціально-культурної сфери на баланс міста.

Основні фонди й ефективність їхнього використання. Велику частку засобів підприємства складають необоротні активи. У 2004 році частка постійних активів зростає з 86,1% на початок року до 93,0% на кінець року, у 2005 році знижується до 80,0%. У структурі необоротних активів сама вагома стаття - основні засоби - є також самою вагомою статтею балансу. Більше половини основних засобів на початок періоду складають основні виробничі фонди.

Ефективність використання основних фондів підприємства на початок періоду невелика, тому що значну їхню частину (46,9% - у 2003 році, 47,4% - у 2004 році) складають обєкти соціально-культурної сфери. Після "зняття" їх з балансу підприємства змінюється сама структура основних засобів (тепер тільки 5,4% складають обєкти невиробничого призначення), і зростають показники ефективності використання основних засобів: фондовіддача загальної вартості фондів зростає з 25,7коп. (2004 рік) до 29,5коп. (2005 рік).

Оборотні активи, джерела їхнього фінансування. Протягом аналізованого періоду відбувається стійкий ріст поточних активів (з 6427 тис. грн. на початок 2004 року до 8663 тис. грн. на початок 1998 року). У структурі оборотного капіталу найвищу питому вагу мають запаси (стійка тенденція росту: від 4963 тис. грн. - на початок 2004 року до 7922 тис. грн. - на початок 1998 року). Таке збільшення запасів відбувається за рахунок більш інтенсивного зростання матеріальних запасів у порівнянні з незначними темпами зниження запасів незавершеного виробництва і готової продукції.

Дебіторська заборгованість підприємства зростає в 2004 році і різко знижується в 2005 році. Заборгованість покупців і замовників складає незначну частину всієї заборгованості підприємству; прострочена заборгованість окремих покупців вчасно списується на фінансові результати. Найбільшу частку в структурі дебіторської заборгованості на початок періоду мають аванси видані, котрі погашаються протягом 2005 р.

У вартості всього майна підприємства питома вага дебіторської заборгованості стійко знижується (від 3,0% на початок 2004 року до 0,8% на початок 1998 року).

Частка найбільш ліквідних активів (коштів і короткострокових фінансових вкладень) невелика - не перевищує в сукупності 0,2% вартості всього майна.

Поточні зобовязання підприємства постійно і стійко ростуть (з 4094 тис. грн.. у 2004 році до 20090 тис. грн. у 2005 році). Поточні пасиви представлені незначною сумою короткострокових кредитів, що погашається протягом 2005 року, і в основній своїй масі кредиторською заборгованістю. ВАТ „Будматеріали” стійко нарощує кредиторську заборгованість високими темпами (на 268,4% за 2004 рік, на 85,2% за 2005 рік). У такий спосіб на початок року тільки кредиторська заборгованість підприємства складає майже половину (46,3%) балансової вартості. Самою значною частиною кредиторської заборгованості є заборгованість постачальникам і підрядчикам, росте частка обовязкових платежів: заборгованість перед бюджетом, по заробітній платі і соціальному страхуванні. Інші статті кредиторської заборгованості мають незначна питома вага в обсязі кредиторської заборгованості (менш 0,1%).

На початок 2004 року ВАТ фінансує частину оборотних активів (36,3%) із власного капіталу; уже на початок 2005 року величина чистого оборотного капіталу стає негативною і протягом 2005 року цей розрив збільшується (з 130,9% до 231,9% величини оборотних активів складає кредиторська заборгованість).

Довгострокові джерела фінансування. Постійний ріст збиткової діяльності знижує величину власних засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, і воно змушено шукати додаткові позикові джерела фінансування активів (у 2005 році береться довгостроковий кредит). Частка власних засобів у валюті балансу постійно знижується (з 91,1% на початок 2004 року до 53,6% на початок 1998 року).

Платоспроможність. Значення показників ліквідності свідчать про незадовільну структуру балансу ВАТ „Будматеріали”, відсутності його перспективної платоспроможності перед кредиторами:

· коефіцієнт абсолютної ліквідності практично дорівнює нулю, тобто сума коштів і короткострокових фінансових вкладень ВАТ дуже мала в порівнянні з його поточними зобовязаннями перед кредиторами;

· коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності завжди нижче свого граничного значення (0,8), а в 2005 році знижується практично до нуля. Швидкореалізуємі активи складають близько 1,0% вартості всього майна, тобто не забезпечують гарантії погашення зобовязань;

· значення коефіцієнта покриття (загальної ліквідності) свідчить про те, що ВАТ „Будматеріали” не в змозі розплатитися по усіх своїх зобовязаннях, не реалізуючи постійні активи, тобто підприємство неліквідне і неплатоспроможне.

Фінансова стійкість. Значення і тенденція зміни показників фінансової стійкості свідчать про збільшення фінансової залежності підприємства:

· коефіцієнти автономії і фінансування зменшуються (з 0,91 до 0,90 у 2004 році до 0,5 у 2005 році і з 10,3 до 10,0 у 2004 році до 1,2 у 2005 році відповідно);

· коефіцієнт маневреності власних засобів має негативне значення, тобто не тільки оборотні активи цілком фінансуються позиковими засобами, але і частина постійних активів.

Ділова активність. У 2004 році трохи знижується оборотність активів (з 0,54 до 0,20), у 2005 році зростає більш ніж у три рази (до 0,62). Така ж динаміка зміни оборотності чистих активів і основних засобів.

Постійно знижується оборотність запасів, сировини і матеріалів. Це порозумівається більш високим темпом росту вартості запасів і матеріалів, і невисокими змінами собівартості продукції, що випускається.

Оборотність незавершеного виробництва і готової продукції також знижується.

Оборотність дебіторської заборгованості має задовільну динаміку зміни протягом аналізованого періоду, тобто проблем з оплатою відвантаженої продукції в підприємства немає.

Оборотність кредиторської заборгованості в багато разів менше оборотності дебіторської заборгованості, причому ця різниця постійно збільшується (досягає на сучасний момент 54 разів), але більш високий період обороту кредиторської заборгованості, чим оборотних активів, приводить величину фінансового циклу до негативного значення. Це ускладнює відносини як з покупцями (зниження термінів оплати), так і з постачальниками (неплатежі). Але з іншої сторони росте рентабельність використовуваного капіталу, що відповідає цілям суспільства.

Рентабельність. Собівартість продукції на кінець 2004 року перевищує виручку від реалізації продукції (98,8% у розмірі виручки за 2005 рік).

Виробництво будматеріалів, керамічних виробів є матеріаломістким, частка матеріальних витрат у собівартості виробів складає більш 50,0%, у 2004 році матеріальні витрати різко ростуть (на 40,0%) і питома вага їх у собівартості досягає 63,1%, у 2005 році знову знижується до 53,2%. Тому як в 2004 році всі інші статті витрат знижуються, то негативну рентабельність можна пояснити неефективною ціновою політикою.

У 2005 році в собівартості різко зростає частка обовязкових платежів - заробітна плата і відрахування на соціальні потреби, тому ефект від зниження матеріальних витрат практично компенсується. Але постійно знижуються "інші" статті витрат у складі собівартості, тобто умовно-постійні витрати. У сукупності дані зміни "виводять" підприємство за поріг рентабельності - у 2005 році ВАТ має чистий прибуток, що складає 2,5% від виручки, у 2004 році підприємство мало збиток приблизно в такому ж розмірі, тобто діяльність ведеться на грані порога рентабельності.

Частка відвернених засобів у виручці росте постійно і досить високими темпами (15,1% за підсумками 2003 року, 21,4% - 2004 року, 38,7% - 2005). Щороку відвернені засоби значно перевищують чистий прибуток, і в результаті підприємство не має можливості виплачувати дивіденди і реінвестувати засоби.

Проблемна область підприємства. Діяльність ВАТ „Будматеріали” у 2003 році не принесла ні прибутку, ні збитку, тому були засоби тільки для фінансування нормальної роботи. У 2004 році відбулися непередбачені зміни, на які підприємство не змогло належним образом зреагувати (збільшення цін на матеріали, що поставляються, зниження платоспроможного попиту на продукцію, зросла конкуренцію). Низька забезпеченість ліквідними засобами, збільшення відвернених засобів підсилили несприятливий вплив цих змін. У результаті за підсумками 2004 року ВАТ одержало значний збиток.

У 2005 році підприємство нарощує оборотність використовуваного капіталу. Для нього це життєво необхідно, щоб "піти" за поріг рентабельності. Також необхідно мати засоби для оплати витрат по позикових коштах і для погашення узятого кредиту і кредиторської заборгованості.

Поряд з цим, міняється структура виробленої продукції, майже половина основних фондів переводиться на консервацію. Приймаючи в увагу всі зміни, зростання показників ефективності використання засобів більш ніж високі. Але збільшення рентабельності використовуваного капіталу за рахунок збільшення його оборотності приводить до зниження платоспроможності.

Усе зростаюче значення відвернених засобів не тільки начисто "зїдає" отриманий в 2005 році чистий прибуток, але і приводить до збитку в підсумку - власний капітал підприємства зменшується, зростає фінансова залежність, знижується фінансова стійкість. Підприємство відчуває недостачу ліквідних засобів і не в змозі розплатитися по усіх своїх зобовязаннях, не реалізуючи постійні активи, тобто ВАТ „Будматеріали” неліквідне і неплатоспроможне, знаходиться у фінансово-економічній кризі.

У нинішніх складних фінансово-економічних умовах, при посиленні конкуренції з боку білоруських виробників, падінні попиту на продукцію ВАТ „Будматеріали” через неефективну цінову політику і відсутність системи просування, перед підприємством устає питання про його реструктуризацію.

Рекомендації. У результаті проведеного стратегічного аналізу і бізнес-моделювання було встановлено, що діловий портфель ВАТ „Будматеріали” сформований на базі звязаної диверсифікованості і складається з двох бізнес-одиниць:

· будівельні матеріали;

· керамічні вироби.

Аналіз з використанням матриць БКГ (Бостон Консалтінг Груп), МАККІНЗІ і Хофера-Шенделя дозволяє зробити висновок про незбалансованість бізнес-портфеля. Разом з тим у фірми є реальні можливості по поліпшенню її структури.

Бізнес-одиниця "Будівельні матеріали" при позиціонуванні на матриці БКГ попадає в квадрант "Собака". Потік готівки в цій області незначний і висока конкуренція, особливо з боку білоруських фірм. Однак в ВАТ „Будматеріали” є можливість, цілком завантаживши устаткування, знизити витрати, підвищити конкурентноздатність продукції, збільшити частку ринку і перейти в квадрант "Дійна корова".

Бізнес-одиниця "Керамічні вироби" при позиціонуванні на матриці БКГ попадає в квадрант "Важкі діти". Після здійснення інвестицій у дану бізнес-область ВАТ „Будматеріали” має можливість збільшити частку ринку і перейти в "Зірки".

Аналогічні висновки отримані на основі матриць МАККІНЗІ і Хофера-Шенделя.

Для виходу з кризи були розглянуті наступні варіанти альтернативних стратегій:

1. Здійснюється реструктуризація підприємства: воно перетвориться в диверсифіковане виробництво з двома стратегічними одиницями бізнесу (СОБ). Розвиток підприємства відбувається без модернізації устаткування.

2. Здійснюється реструктуризація підприємства: воно перетвориться в диверсифіковане виробництво з двома СОБ. Розвиток підприємства відбувається з модернізацією устаткування.

3. Здійснюється реструктуризація підприємства: виділяється окреме самостійне виробництво (юридична особа) керамічних виробів без проведення модернізації устаткування.

4. Здійснюється реструктуризація підприємства: виділяється окреме самостійне виробництво (юридична особа) керамічних виробів із проведенням модернізації устаткування.

У таблицях 2, 3 приведені дані розрахунку по моделі дисконтованого грошового потоку.

Аналіз чотирьох альтернативних варіантів стратегій подальшого розвитку підприємства дозволяє зробити наступні висновки:

1. По показниках вартості власного капіталу кращим є варіант 4, однак при цьому варіанті темпи росту чистого грошового потоку нижче, ніж темпи росту грошового потоку варіанта 2.

2. Найбільш кращим є 2 варіант "Розвиток усього підприємства з модернізацією основних цехів". На користь цього висновку свідчить той факт, що темпи зростання прибутку після виплати податків у цьому варіанті вище, ніж в інших.

3. Передбачувана динаміка розвитку підприємства враховує активне дослідження ринку, створення ефективної системи просування і збуту продукції.

"right"> Таблиця 2

Зіставлення варіантів по моделі дисконтованого грошового потоку

Сума поточних вартостей грошових потоків

14 760 682

14 561 312

19 119 456

24 958 960

у т.ч. по роках

2003

-907 514

-5 057 604

815 940

818 518

2004

-2 211 197

-3 604 008

3 473 387

1 865 144

2005

5 310 831

5 045 769

4 662 813

5 455 535

2006

5 973 529

8 758 416

4 950 522

8 277 038

2007

6 595 033

9 408 739

5 216 794

8 542 726

Поточна залишкова вартість

80 505 606

111 188 480

63 955 486

104 317 706

Попередня вартість

95 266 288

125 749 792

83 074 942

129 276 666

Надлишок (дефіцит) власного капіталу

6 128 768

-16 129 576

-14 882 921

-14 883 646

Нефункціонуючі активи

0

0

0

0

Показник вартості власного капіталу

79 137 519

109 620 216

68 192 021

114 393 019

"right">Таблиця 3

Зіставлення варіантів (варіант із кредитами) по моделі дисконтованого грошового потоку

Сума поточних вартостей грошових потоків у т.ч. по роках

10 528 342

10 328 972

16 939 830

22 779 334

2003

-2 811 193

-6 961 284

-199 355

-196 778

2004

-4 539 857

-5 932 668

2 309 056

700 814

2005

5 310 831

5 045 769

4 662 813

5 455 535

2006

5 973 529

8 768 416

4 950 522

8 277 038

2007

6 595 033

9 408 739

5 216 794

8 542 726

Поточна залишкова вартість

80 505 606

111 188 480

63 955 486

104 317 706

Попередня вартість

95 266 288

125 749 792

83 074 942

129 276 666

Надлишок (дефіцит) власного капіталу

-16 128 768

-16 129 576

-14 882 921

-14 883 646

Нефункціонуючі активи

0

0

0

0

Показник вартості власного капіталу

74 905 179

105 387 876

66 012 395

112 213 393

4. Реалізація будь-якої стратегії вимагає зміни організаційної структури підприємства, орієнтованої на обрані цілі.

5. Пропонована структура управління включає нові структурні підрозділи, наприклад, центр корпоративного управління (ЦКУ) чи відділ стратегічного планування (ВСП), службу заступника генерального директора по маркетингу й ін. Ці підрозділи повинні бути укомплектовані фахівцями, що мають відповідну кваліфікацію. До складу команди ЦКУ й ВСП будуть входити:

· менеджер по стратегічному плануванню;

· менеджер по маркетингу;

· менеджер по фінансовій діяльності;

· менеджер по економічній діяльності й ін.

6. Створення ефективного виробництва в цілому вимагає постійного підвищення кваліфікації управлінського персоналу.

Делись добром ;)