Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

реферат

7. Ділова етика в українському бізнес-суспільстві

Ділова етика в Україні в стадії зародження. Її зміст доцільно трактувати згідно Дж.Дьюі, як набір етичних, правових, політичних, естетичних цінностей, норм, принципів, правил, засобів, що забезпечують успішну ділову поведінку. Формування ділової етики - складний процес, що обумовлений як факторами поведінки, так і змінами в сфері економічної діяльності і суспільства вцілому. Він залежить від наявності нормативно-правової бази, її дієвості, від правильного застосування науки про поведінку людини, групи [8].

Ділова етика посідає особливе місце в мистецтві поведінки. У ній немає крайнощів і застарі-лих формальностей, вона не ускладнює, а спрощує та робить життя приємнішим. Її правила засновані на таких моральних категорі-ях, як ввічливість, тактов-ність, коректність, поряд-ність. Володіння правила-ми етикету усуває скутість, дає змогу не скривдити ді-лового партнера незграбним словом або дією, і водночас -- не втратити власне достоїнство й престиж фірми. Засвоєння стереотипів поведінки, запропонованих етикетом, дає можливість установити сприятливий психо-логічний клімат ділового спілкування, що ро-бить бізнес успішним і приємним [2].

Якщо, порушуючи ті або інші норми пове-дінки у побуті й у суспільстві, ви ризикуєте насамперед своєю репутацією вихованої лю-дини, то в бізнесі такі помилки можуть кош-тувати великих грошей і карєри. Відомий майстер і вчитель у сфері ділових відносин Дейл Карнегі стверджував, що успіх лю-дини у фінансових справах на пятнадцять відсотків залежить від її професійних знань і на вісімдесят пять -- від її вміння спілкувати-ся з людьми.

У багатьох вітчизняних бізнесменів-початківців зривається безліч вигідних угод, особ-ливо з інофірмами, через те, що вони не зна-ють правил ділового етикету. А ще частіше їх «підставляють» різні консультанти, секретарі. У більшості «нових українців» поганий смак помітно в одязі, манерах поведінки.

У результаті «нові українці», їхні консуль-танти й секретарі стають предметом мов-чазної та безсторонньої критики з боку пар-тнерів. Підприємці, які поважають себе й честь своєї фірми, після першої ж зустрічі припиняють усі переговори. А причина цьо-го -- поведінка «нових українців», оцінити яку можна словами зі знаменитої казки про бабу, що «ні ступити, ні сказати не вміє».

Як переконує досвід налагодження підпри-ємцями зовнішньоекономічних звязків, на-ші бізнесмени також досить своєрідно розу-міють цінності цивілізованого ринку, що грунтуються на таких моральних категоріях, як шляхетність, надійність, порядність, солі-дарність.

Численні фірми мають у багатьох країнах такий принцип: «Прибуток -- вище за все, але честь вища від прибутку». А в багатьох нових українських бізнесменів інші принципи: «Прибуток будь-якою ціною», «У комерції все дозволено», «Гроші не пахнуть».

Відповідно етика нового класу бізнесменів в Україні -- явище складне й суперечливе. На нього впливають різні сили, різні етичні тра-диції й системи цінностей, бо в українському бізнесі зайнята велика кількість людей різ-них національностей, різного віросповідання й різних етичних поглядів, із різним еконо-мічним базисом. Крім того, в український бізнес наприкінці 90-х років ХХ ст. прийшли громадяни закордонних держав, діяльність яких заснована на канонах західної етики. Контакти з ними формують досить своєрідне переплетення національних українських рис із загальносвітовими, що однак все-таки полегшує включення українського бізнесу в систему світових етичних норм ділової пове-дінки.

В останній час намітились позитивні зміни морально-етичного іміджу українських підприємців, які відзначають зарубіжні партнери. Нинішні західні партнери вражені духом підприємництва, темпами освоєння молодими бізнесменами не лише азів ринкової економіки, а й правил ділової поведінки. Вони відчули переваги роботи з молодим поколінням українських підприємців. Наявні недоліки, на їх думку, носять не стільки національний відтінок, скільки тягар бюрократичного минулого. Розвитку сучасного цивілізованого ринку, самого суспільства заважають: видозмінений і розрослий бюрократизм, корупція, відсутність досвіду в сфері ринкової економіки. Щоб позбутися цих негативних явищ необхідно сформувати моральні норми, прийняті в усьому цивілізованому світі в сфе-рі бізнесу, а для цього потрібно дотримувати-ся таких умов:

*     нормативно закріпити найзагальніші соці-ально прийнятні стандарти поведінки, що рег-ламентують діяльність підприємця. Наприк-лад, повага до права власника або принцип «у розподілі прибутку повинні брати участь усі ті, хто брав участь у його створенні»;

*     створити політичну й економічну волю, а саме волю слова, вільну конкуренцію, волю ціноутворення, суверенітет споживача тощо;

*    створювати професійні обєднання під-приємців. Вони повинні стати незалежним арбітром під час оцінювання рівня мораль-ності своїх членів і застосовувати, у випадку порушення групової моралі, найжорсткіші за-ходи.

Крім цього, кожен бізнесмен повинен опа-нувати навички коректної поведінки, для чо-го потрібно дотримуватись:

*     правил відрекомендування й знайомства;

*     правил налагодження ділових контактів;

*     правил поведінки на переговорах;

*     вимог до зовнішнього вигляду, манер, ді-лового одягу;

*     вимог до мови;

*   культури службових документів.

Правила етикету можуть відрізнятися на різних фірмах і в галузях виробництва. Люди зобовязані знати ці особливості в кожному конкретному випадку. Крім того, глобаль-ність економічних звязків зобовязує їх вив-чити правила гарного тону в інших країнах. Підприємці з України часто не володіють ін-формацією про західну систему менеджмен-ту, про його принципи та досвід, зазнаючи труднощів у процесі ухвалення рішення, у відстоюванні своїх прав, а найголовніше -- у завоюванні довіри закордонних партнерів.

Цивілізована ринкова економіка можлива лише в тому випадку, якщо держава організаційно-правовими нормами, захищеними відповідними санкціями, забезпечить ситуацію, в якій чесна мораль одних не зможе експлуатуватись аморальними діями інших.

Делись добром ;)