Бізнес-план підприємства по наданню послуг

курсовая работа

5. Організаційний план

Чисельність працівників розраховується на базі трудомісткості робіт та корисного фонду робочого часу, який вказаний в балансі робочого часу одного середньооблікованого робітника на плануємий рік (табл. 5.1.) До складу основних робітників включаються - 2 оператори, 2 фотографа, службовців - 1 директор, допоміжних робітників -1 приймальник і 1 механік на півставки.

Директор буде виконувати по сумісництву бухгалтером.

Відбір робітників проводитиметься на конкурсній основі після опублікування пропозиції в сфері масової інформації.

Так як проектоване підприємство відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 20.00 та у літній період з 9.00 до 21.00 Таким чином, відповідно до вимог „ Кодексу про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий - день через день без перерв. Режим роботи фотографа та оператора - з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи управлінського персоналу з 9 до 18 годин з перервою на обід, пять днів на тиждень.

Розраховуємо баланс робочого часу одного середньо облікованого робітника на 2006 рік.

Розраховуємо прямий фонд заробітної плати основних робітників. Встановлена відрядно-преміальна система праці. Використання цієї форми оплати праці потребує встановлення обґрунтованих норм виробітку, чіткого обліку їхнього виконання, що особливо важливо, воно не повинно призводити до погіршення якості послуг, порушень технологічних режимів, техніки безпеки, а також до перевитрачання сировини, матеріалів, енергії.

Таблиця 5.1. Баланс робочого часу

Показники

План

дні

години

%

1. Календарний фонд часу

365

2. Кількість вихідних та свят

114

3. Кількість робочого часу підприємства (режимний фонд робочого часу)

251

2004

100

4. Загальна кількість неявок

32

256

12,79

4.1 чергові та додаткові відпустки

25

200

9,99

4.2 відпустки по навчанню

3

24

1,2

4.3 відпустки по хворобі і у звязку з пологами

3

24

1,2

4.4 виконання державних обовязків

1

8

0,4

5. Ефективний фонд робочого часу

219

1734

87,2

6. Пільгові години підлітків

12

0,6

7. Корисний фонд робочого часу

1734

86,87

Тривалість робочого дня

7,98

Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників здійснюємо у вигляді таблиці (табл. 5.2)

Таблиця 5.2. Розрахунок прямого фонду заробітної плати основних виробників.

Найменування посади

Кількість робітників

Робочий обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн

Норматив оплати праці,

%

Прямий фонд заробітної плати (одного робітника), грн..

Прямий фонд заробітної плати, грн..

Фотограф

2

1554000

1

15540

31080

Оператор

2

1554000

1

15540

31080

Всього

4

62160

Розраховуємо річний фонд заробітної плати основних робітників.

Таблиця 5.3. Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників.

Елементи фонду заробітної плати

Вихідні данні або спосіб розрахунку

Сума, грн

1. Прямий фонд заробітної плати основних робітників

Таблиця 5.2

62160

2. Премія

(ЗПпф * Nп)/100

21134,4

3. Додаткова заробітна плата

ЗПосн * Н/100

8323,2

Річний фонд заробітної плати основних працівників

ЗПпФ + ЗПосн + ЗПдод

91617,6

Умовні позначення:

ЗПпФ - прямий фонд заробітної плати, грн..

Nп - норматив преміювання, %

Nп = 37%

ЗПосн - основна заробітна плата, грн.

Д - доплати до основної заробітної плати, грн.

ЗПдод - додаткова заробітна плата, грн.

Н - питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду заробітної плати, %.

Н = Н1 - Н2 + Н3, де

Н1 - загальна питома вага невідпрацьованого часу (розраховується в балансі робочого часу одного середньо облікового робітника, табл. 5.1.), %

Н2 - питома вага невідпрацьованого часу, який сплачується з фонду соціального страхування (відсутність у звязку із хворобою, відпустка у звязку з пологами тощо). %

Н3 - витрати робочого часу у звязку із скороченням робочого дня (пільгові години підлітків), %

Н = 13,39%

Річний фонд заробітної плати службовців і допоміжних робітників розраховується на базі схем посадових окладів і штатних розкладів (табл. 5.4)

Таблиця 5.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців та допоміжних робітників.

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

Місячний оклад, грн.

Премія

Місячний оклад з премією, грн.

РФЗП др., грн.

%

Сума, грн.

Завідуючий

1

1200

35

420

1620

19440

Приймальник

1

840

20

168

1008

12096

Механік-електронщик

0,5

250

20

50

300

3600

Всього:

2,5

1730

35136

Методика розрахунку:

1. Премія:

П = (МО * Нп) /100

Де МО - місячний оклад, грн.

Нп - норматив преміювання, %.

2. Річний фонд заробітної плати:

РФЗП др. = (МО + П) * 12 * N

Де N - кількість штатних одиниць, осіб.

Розраховуємо зведений план по заробітній платі (див табл. 5.5)

Таблиця 5.5. Зведений план по заробітній платі

Найменування показників

Одиниці виміру

Вихідні данні або спосіб розрахунку

Планові показники

1.

Річний обсяг реалізації послуг з ПДВ

грн.

Таблиця 4.1.

1864800

2.

Річний обсяг реалізації без ПДВ

грн.

Таблиця 4.1.

1554000

3.

Чисельність персоналу

А.

Всього

осіб

Чп = Ч ор + Ч др

6.5

Б.

Робітників основних

осіб

Таблиця 5.2.

4

В.

Службовців і допоміжних робітників

осіб

Таблиця 5.4

2.5

4

Середньомісячний виробіток

А.

Одного основного робітника

грн.

Qр з ПДВ/(12*Чор)

38850.00

Б.

Одного працюючого

грн.

Qр з ПДВ/(12*Чп)

23907.69

5.

Річний фонд заробітної плати персоналу

грн.

РФЗП п = РФЗП ор + РФЗП др

126753.60

6.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого

грн.

РФЗП п/(12*Ч п)

1625.04

7.

Питома вага річного фонду заробітної плати в загальному обсязі реалізації послуг

%

РФЗП п * 100/ Qр без ПДВ

8.16

Умовні позначення:

Ч п - чисельність персоналу загальна, осіб.

Ч ор - чисельність основного персоналу, осіб.

Ч др. - чисельність службовців і допоміжних робітників, осіб

РФЗП п -річний фонд заробітної плати персоналу, грн.

РФЗП ор - річний фонд заробітної плати основних робітників, грн.

РФЗП др річний фонд заробітної плати службовців і допоміжного персоналу, грн.

Делись добром ;)