Бізнес-план підприємства по наданню послуг

курсовая работа

6. Фінансовий план

Визначення та розподіл прибутку:

Таблиця 6.1. Розподіл прибутку.

Назва показників

Спосіб розрахунку або вихідні дані

Сума, грн.

1. Балансовий прибуток

Q р без ПДВ - С п

377338,95

2. Відрахування у державний бюджет

П б * N вб/100

94334,73

3. Чистий прибуток

П б - В б

283004,22

в тому числі:

а) Резервний фонд

П ч * N рф/100

56600,84

б) Поповнення статутного фонду

П ч * N фс/100

28300,42

в) Інші напрямки використання

П ч * N ін/100

198102,95

Умовні позначення в таблиці 6.1

П б - балансовий прибуток.

N вб - норматив відрахувань у державний бюджет, 25%

В б - відрахування у бюджет

П ч - чистий прибуток

N рф - норматив резервного фонду 20 %

N фс - норматив поповнення статутного фонду, 10 %

N ін - норматив інших напрямків, 70%

Розрахунок здійснюється за формулою:

П = Q р без ПДВ - С п

де П - прибуток від реалізації послуг

С п - повна собівартість послуг;

Рентабельність це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів)

Р = (П/С) *100

де Р- рівень рентабельності

П - прибуток

С - собівартість

Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:

- ріст прибутку;

- Зменшення вартості основних фондів та залишків нормованих оборотних засобів;

Основні техніко економічні показники діяльності планує мого підприємства оформлюємо у вигляді таблиці

Таблиця 6.2.

Найменування показників

Одиниці виміру

Вихідні дані або спосіб розрахунку

Величина показника

1.

Обсяг реалізації з ПДВ

грн.

Таблиця 4.1

1864800

2.

Обсяг реалізації без ПДВ

грн.

Таблиця 4.1

1554000

3.

Річний фонд заробітної плати

грн.

Таблиця 5.5

126753.60

4.

Чисельність персоналу всього

осіб.

Таблиця 5.5

6,5

4,1

основних робітників

осіб.

Таблиця 5.5

4

4,2

службовців та допоміжних робітників

осіб.

Таблиця 5.5

2,5

5.

Виробіток

5.1

одного основного працівника

грн.

Таблиця 5.5

38850.00

5.2

одного працюючого

грн.

Таблиця 5.5

23907.69

6

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого

грн.

Таблиця 5.5

1625.04

7

Питома вага з пл.. в загальному обсязі реалізації

%

Таблиця 5.5

8,16

8

Повна собівартість

грн.

Таблиця 4.5

1176661,05

9

Балансовий прибуток

грн.

Таблиця 6.1

377338,95

10

Чистий прибуток

грн.

Таблиця 6.1

283004,22

11

Витрати на 1 грн прибутку

грн.

С п/Qр без ПДВ

0,76

12

Рівень рентабельності

%

Р = П б/ /Сп*100%

32,0

Делись добром ;)