Автоматизоване робоче місце менеджера

контрольная работа

Список використаної літератури

1. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник/ О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2006. - 584 с.

2. Буров, Є.В. Ком`пютерні мережі: підручник/ Є. В. Буров. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 262 с.

3. Буценко И.Н. Реинжиниринг - зарубежный подход к обновлению бизнеса в Украине // Экономика и управление. - 2005 - № 6., с 11-16.

4. Быкова А. Реинжиниринг корпорации "Экономические стратегии", 2000, №3, с. 107-117.

5. Гордієнко, І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навчально-методичний посібник/ І. В. Гордієнко; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. - 2-е вид. перероб. і доп.. - К.: КНЕУ, 2003. - 259 с.

6. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навчальний посібник/ С. В. Івахненков. - 4-ге вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 2008. - 343 с.

7. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. / Т. Конноли, К. Бегг, А. Страчан. - М. : Издательский дом „Вильямс", 2000. - 1120 с.

8. Король И. А. Интеграция разнородных автоматизированных информационных систем на базе портальных технологий / И. А. Король // Международный научный информационно-аналитический журнал „ Социальный вестник пенсионных и социальных фондов стран СНГ и Балтии", 2008. № 3 (33). - С. 55 - 60.

9. Лозікова, Г.М. Комп`ютерні мережі: навчальний посібник/ Г. М. Лозікова; Мін-во освіти і науки України, Донецький економ.-гуманітарний ін-т. - К.: ЦНЛ, 2004. - 128 с.

10. Момот А.И. Экономический механизм управления качеством // Министерство образования и науки Украини. ДонНТУ. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 383 с.

11. Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Е.В. Попов. - М.: Финансы и статистика, 1997. - С. 15.

12. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник / За ред. проф. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 1997. -252 с

13. Перевозчикова, О.Л. Основи системного аналізу об`єктів і процесів комп`ютеризації: посібник/ О. Л. Перевозчикова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". - К.: КМ Академія, 2003. - 432 с.

14. Татарчук, М.І. Корпоративні інформаційні системи: навчальний посібник/ М. І. Татарчук; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2005. - 291 с.

15. Фролов А. В. Базы данных в Интернете: практическое руководство по созданию Web-приложений с базами данных / А. В. Фролов, Г. В. Фролов. - Изд. 2-е, испр. - М. : Русская Редакция, 2000. - 448 с.

16. Хаммер M. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. - СПб., 2000. - 332 с.

17. Хотинская, Г.И. Информационные технологии управления: учебное пособие/ Г. И. Хотинская; Московский гос. ун-т сервиса. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 128 с.

18. Чубар О. Міфи і правда про реінжиніринг // Журнал "Круглий стіл". - 2005. - № 12 (36).

19. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум/ В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай. - К.: Знання, 2006. - 429 с.

20. Щегельська О. Реінжиніринг бізнес-процесів -- необхідність в умовах динамічного ринку "Рынок капитала" 1999 р. №1-2.

Делись добром ;)