Swot-аналіз бюджетної установи

контрольная работа

2. Визначення можливостей і загроз КРУ в Рівненській області

2. На другому етапі визначимо можливості і загрози Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.

Перелік можливих загроз і можливостей бюджетної установи наведений в таблиці 4.

Таблиця 4 Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища бюджетної установи

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

Економіка

Кризовий економічний стан країни

Низький рівень доходів населення

Високі темпи інфляції (станом на січень 2009 року порівняно з груднем 2008 року - 102,9%)

Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

Політика

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян

Високий рівень корумпованості влади

Невизначені напрямки розвитку політичної системи

Політична нестабільність

Законодавча нестабільність

Низький ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

Науково-технічний прогрес

Достатньо низький розвиток технологій

Низький ступінь запровадження інновацій

Відношення громадськості до захисту природного середовища невелика

Фактори безпосереднього оточення

Попит

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

Конкуренція

Контрольно-ревізійне управління не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає

Адресність надання послуг

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.

Для кожної з визначених можливостей та загроз вибиремо певну оцінку за 10-бальною шкалою, якою виміряємо ступінь важливості факторів (таблиця 2).

Оцінка зі знаком «+» відповідає можливостям бюджетної установи, оцінка зі знаком «-» - її потенційним загрозам (таблиця 5).

Таблиця 5 Оцінка можливостей і загроз бюджетної установи

№ п/п

Фактор

Оцінка, балів

1

Економіка

1.1

Кризовий економічний стан країни

-9

1.2

Низький рівень доходів населення

-1

1.3

Високі темпи інфляції (станом на січень 2009 року порівняно з груднем 2008 року - 102,9%)

-4

1.4

Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

-4

2

Політика

2.1

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян

-2

2.2

Невизначені напрямки розвитку політичної системи

-3

2.3

Політична нестабільність

-2

2.4

Законодавча нестабільність

-2

2.5

Низький ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

-1

2.6

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян

Високий рівень корумпованості влади

-3

2.7

Невизначені напрямки розвитку політичної системи

-2

3

Науково-технічний прогрес

3.1

Достатньо низький розвиток технологій

-1

3.2

Низький ступінь запровадження інновацій

-1

3.3

Відношення громадськості до захисту природного середовища невелика

-1

4

Попит

4.1

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

10

5

Конкуренція

5.1

Контрольно-ревізійне управління не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає

10

6

Адресність надання послуг

6.1

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.

10

На основі визначених можливостей і загроз КРУ в Рівненській області сформуємо таблицю 6.

Таблиця 6 Можливості і загрози для бюджетної установи

Групи факторів

Можливості

Загрози

Економіка

В результаті високого рівня інфляції зменшується номінальна заробітна плата державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці.

Політика

При приході до влади нового Уряду можуть змінюватися керівники установи.

Науково-технічний прогрес

Через достатньо низький розвиток технологій,

невисокий ступінь запровадження інновацій та досить незначний

рівень державної підтримки розвитку науки в діяльність бюджетної установи рідко запроваджуються новинки науково-технічного прогресу (нове програмне забезпечення, компютери тощо).

Попит

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

Конкуренція

КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає

Адресність надання послуг

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.

3. Зіставлення сильних і слабких сторін бюджетної установи з можливостями й загрозами

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT- аналізу (таблиця 7). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

На основі матриці SWOT- аналізу здійснемо вибір стратегії і деталізуємо її зміст. Можна визначити чотири різновиди корпоративної стратегії бюджетної установи.

Таблиця 7 Матриця SWOT-аналізу

Можливості

1. В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів.Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

2. КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає.

3. КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами

Загрози

1. В результаті високого рівня інфляції зменшується номінальна заробітна плата державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці.

2. При приході до влади нового Уряду можуть змінюватися керівники установи.

3. Через достатньо низький розвиток технологій,

невисокий ступінь запровадження інновацій та досить незначний

рівень державної підтримки розвитку науки в діяльність бюджетної установи рідко запроваджуються новинки науково-технічного прогресу (нове програмне забезпечення, компютери тощо).

Сильні сторони

1. КРУ в Рівненській області повністю раціонально використовує державні кошти,оскільки співвідношення видатків і доходів загального фонду дорівнює 1

2. Затверджені кошторисом видатки є більшими в звітному році порівняно з попереднім роком

3. Репутація у КРУ в Рівненській області на високому рівні,оскільки це є орган виконавчої влади.

4. КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, оскільки вона здійснює ревізії і аудит фінансово-господарської діяльності установ.

5. Збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення громадян

6. Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1 в 2006 і 2007 роках, що оцінюється позитивно.

7. КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України

8. Працевлаштування через відділ кадрів.

ПОЛЕ СіМ

1. В КРУ в Рівненській області за рахунок збільшення суми затверджених кошторисом видатків є можливість ефективного використання бюджетних ресурсів на визначені цілі та виконання прямих обовязків - надання послуг соціального характеру. 2. Завдяки відсутності конкурентів, адже КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, виникає відсутність барєрів входу на ринок.

4. Через те, що КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, ступінь прихильності споживачів до виду послуг бюджетної установи зростає.

ПОЛЕ СіЗ

1. В силу тих причин, що КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України то можливість виникнення порушень та помилок працівниками зводиться до мінімуму.

2.Спостерігається збільшення суми затверджених кошторисом видатків і звітному році порівняно з минулим роком.

завдяки чому можна покращити ефективність функціонування бюджетної установи.1. Скорочення штатних працівників бюджетної установи через малу суму видатків на заробітну плату. Зменшення номінальної заробітної плати державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці.

Слабкі сторони

1. Зниження оборотності власного капіталу Контрольно-ревізійного управління.

2. Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів знижується

3. Зростання ступеня зношеності обладнання

4. Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності і не впроваджує новинок

5. Спостерігається тенденція до зниження коефіцієнта обороту по прийому

6. Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійсню підтримку благодійних фондів,і не займається благодійністю зовсім.

ПОЛЕ СлМ

1. Через те, що КРУ в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності, не впроваджує новинок, немає моливості ефективної діяльності працівників бюджетної установи задля задоволення потреб споживачів.

2. Завдяки тому, що КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку та конкурентів, можна аргументувати збільшення державою суми капітальних видатків для повноцінної її діяльності.

ПОЛЕ СлЗ

1. В силу причини наявності тенденції до зниження коефіцієнта обороту по прийому виникає загроза зменшення кількості працівників КРУ в Рівненській області

2.Через зростання ступеня зношеності обладнання та виникнення тенденції до зниження оборотності власного капіталу КРУ в Рівненській області є загроза неефективного та неповноцінного використання бюджетних ресурсів.

Делись добром ;)