Автоматизоване управління персоналом організації (на прикладі ТОВ "Урожай")

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин у країнах світового економічного співтовариства свідчить, що успіх роботи підприємств визначається розробкою всіх компонентів їх систем управління, одним з яких є управління персоналом. На сьогодні персонал розглядається як основний ресурс підприємства, що значною мірою визначає успіх усієї його діяльності, яким треба грамотно управляти, створювати оптимальні умови для його розвитку. Саме персонал є довгостроковим чинником конкурентоспроможності і виживання підприємства. Одним із найбільш складних, але й одночасно життєво важливих і необхідних завдань є завдання забезпечення ефективного управління персоналом.

Проблемна ситуація полягає в тому, що на сьогодні управління даними про працівників, проведення заходів з підбору та навчанню персоналу, оцінка кваліфікації виробничого та управлінського складу є надзвичайно трудомісткими процесами. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є автоматизація дій з управління персоналом, що дозволяє надати управлінцям підприємства оперативний доступ до даних з кадрових ресурсів, підвищити рівень та швидкість прийняття рішень, забезпечити оперативність внутрішнього документообігу, адміністративного контролю тощо.

Обєктом дослідження являється автоматизована система управління (АСУ).

Предметом дослідження в курсовій роботі являється автоматизована система управління персоналом на підприємстві ТОВ «Урожай».

Метою нашої роботи являється вивчення проблем, які впливають на процеси впровадження автоматизованих систем управління на підприємствах України.

Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідити історію розвитку автоматизованих систем управління персоналом?

- визначити підходи, методи та принципи наукового дослідження проблеми;

- проаналізувати основні категорії вивчення проблеми;

- визначити основні характеристики автоматизованих систем управління;

- дати визначення поняттю управління персоналом;

- охарактеризувати автоматизовані системи управління персоналом;

- проаналізувати АСУ персоналом ТОВ «Урожай»

- Надати рекомендації щодо покращення АСУ персоналом ТОВ «Урожай».

Основна гіпотеза полягає в тому, що основною причиною, яка стримує впровадження автоматизованих систем управління персоналом на підприємствах України являється фінансова складова.

Допоміжна гіпотеза:

- в Україні багато програмних продуктів по управлінню персоналом не відповідають національним стандартам.

Курсова робота виконана на 40 сторінках, складається зі вступу, 3-х розділів (поділених на підрозділи), висновків та списку використаних джерел на 2 сторінках (20 джерел) та містить 1 рисунок.

Делись добром ;)