Автоматизоване управління персоналом організації (на прикладі ТОВ "Урожай")

курсовая работа

1.3 Основні категорії вивчення проблеми

Основними категоріями нашої курсової роботи являються такі поняття, як управління, управління персоналом, автоматизована система, автоматизована система управління, автоматизована система управління персоналом.

В ринкових умовах господарювання досягнення успіху підприємства залежить від якості управління ним. В енциклопедичній літературі управління розглядають як процес цілеспрямованого впливу субєкта управління на обєкт для забезпечення його ефективного функціонування та розвитку, що в основному відбиває психологічний аспект менеджменту [10, 113]. Суттєвим доповненням до цього загального визначення процесу управління зробили М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, трактуючи поняття «управління» як процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягнути цілей організації [13, 38]. Д. Ру та Д. Сульє роблять акцент на тому, що управління є водночас наукою і мистецтвом ефективно використовувати обмежені наявні ресурси [16, 27]. Наведені дефініції свідчать про постійне поглиблення знань і різноманітність інтерпретацій щодо змісту управління.

Іншою важливою категорією являється визначення поняття «управління персоналом». В літературі можна зустріти приклади різного тлумачення поняття «управління персоналом». Одні автори у визначенні оперують ціллю та методами, за допомогою котрих можна досягти цієї цілі, тобто акцентують увагу на організаційному аспекті управління. Інші у визначенні найбільшого значення надають змістовій частині, що відображає функціональний бік управління. Типовим прикладом першого підходу є визначення В.П. Галенко: «Управління персоналом - це комплекс взаємоповязаних економічних, організаційних та соціально психологічних методів, що забезпечують ефективність трудової діяльності та конкурентоспроможності підприємств» [11, 55].

Інший підхід відображається у визначенні управління персоналом, що прийнятий в німецькій школі менеджменту: «Управління персоналом - область діяльності, найважливішими елементами котрої являються визначення потреби у персоналі, залучення персоналу, задіяння в роботі, вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, та структурування робіт, політика винагород та соціальних послуг, політика участі в досягненні успіху, управління затратами на персонал та керівництво співробітниками.

Вітчизняні науковці, зокрема С.В. Бєляєва, О.М. Шкапова, М.Д. Виноградський, сприймають управління персоналом як соціально-економічну систему в організації, основними комплексними завданнями та функціями якої є планування, прогнозування, маркетинг персоналу, його розвиток, аналіз засобів мотивації, створення оптимальних умов праці, розробка організаційної структури управління, регулювання трудових відносин, облік персоналу, надання юридичних послуг та розвиток соціальної інфраструктури [8, 232].

Даний науковий погляд на систему управління поділяють О.В. Крушельницька та Д.П. Мельничук [7, 22], але розглядають управління персоналом як багаторівневу структуру підсистем, що, по суті, відповідають основним комплексним завданням та функціям М.Д. Виноградського.

Автоматизована система (АС) ? система, що здійснює автоматизовану обробку даних, до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і звязку), програмне забезпечення. Іноді вживають інше поняття: інформаційна система. Під нею розуміють програмно-технічну і організаційну систему, що призначена для контролю облікових, технологічних і керуючих систем.

Автоматизована система управління - це система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними обєктами. АСУ ? це сукупність керованого обєкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв, у якій частину функцій виконує людина (ДСТУ 2941-94) [20, 118].

Автоматизована система управління (АСУ) - це система «людина - машина», що забезпечує ефективне функціонування обєкта, в якій збір, передача та обробка інформації, необхідної для реалізації функцій управління, здійснюються із застосуванням засобів автоматизації та обчислювальної техніки [15, 223].

Отже, на основі аналізу всіх вище перелічених понять, можна сказати, що автоматизовані системи управління персоналом ? це інтегровані автоматизована система із застосуванням економіко-математичних методів і сучасних засобів автоматизованої обробки даних, для регулярного розвязування завдань ефективного управління персоналом підприємства.

Висновки до першого розділу

Перші спроби створення автоматизованих систем управління були ще в кінці 1950-х рр. в СРСР. Згодом почалися широкомасштабні дослідження в різних країнах ( в першу чергу СРСР та США) по даній проблематиці. І на даний час розробляються та широко впроваджуються автоматизовані системи управління на різних рівнях: підприємства, регіону, галузі, економіки країни загалом.

Для написання курсової роботи ми застосуємо комплексний та системний підходи. Серед принципів наукового дослідження оберемо: обєктивності та термінологічний, принцип взаємозвязку теорії з практикою, принцип сходження від абстрактного до конкретного та принцип єдності історичного і логічного. Також для вирішення завдань курсової роботи ми використаємо наступні методи: аналізу, синтезу, узагальнення, дедукції, систематизації, абстрагування.

Автоматизована системи управління персоналом ? це інтегрована автоматизована система із застосуванням економіко-математичних методів і сучасних засобів автоматизованої обробки даних, для регулярного розвязування завдань ефективного управління персоналом підприємства.

Делись добром ;)